logov3

O PROJEKTU

 

Naziv projekta: Sanacija odlagališta otpada Meka u Gradu Ludbregu

 

Ukupna vrijednost projekta: 36.717.825,00 kuna

Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda: 31.210.151,25 kuna – 85% ukupne vrijednosti projekta

 

Razdoblje provedbe projekta: 10. lipnja 2016. – 30. studeni 2016.

 

Ministarstvo okoliša je osiguralo 100% sufinanciranje projekta. Iz EU fondova osigurano je 85% sredstava, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je 15%.

 

CILJEVI

Projekt sanacije odlagališta „Meka“ prvenstveno doprinosi smanjenju negativnog utjecaja otpada na okoliš kao što su:

 

      • Smanjenje emisije štetnih plinova s odlagališta u okoliš

Ugradnjom gornjeg brtvenog sustava spriječit će se nekontrolirano izlaženje odlagališnog plina u okoliš, a kontroliranim sustavom pasivnog otplinjavanja spriječiti će se nastanak eksplozivnih smjesa i požara.

      • Smanjenje emisija u tlo i vode

Ugradnjom završnog brtvenog sustava spriječit će se unos oborinske vode u tijelo odlagališta, a time gotovo i u potpunosti nastanak procjednih voda. Oborinske vode će se prikupljati i kontrolirano usmjeravati do odvodnih kanala. Navedenim postupcima eliminirat će se daljnje zagađenje podzemlja

      • Smanjenje negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje

Sanacijom zatvorenog odlagališta otpada postići će se značajniji pozitivni učinak prije svega na okoliš i zdravlje ljudi.

 

 

Realizacijom navedenog Projekta pridonijet će se očuvanju prirodnih vrijednosti, biološke i krajobrazne raznolikosti na području Grada Ludbreg. Lokacija na kojoj se nalazi odlagalište neopasnog otpada ugrožava i štetno djeluje na okoliš i zdravlje ljudi.

 

Projekt će pridonijeti ostvarenju ciljeva iz Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske odnosno Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine, obzirom da je jedan od ciljeva zatvaranje i sanacija svih postojećih neusklađenih odlagališta paralelno s izgradnjom centara za gospodarenja otpadom. Iz tog razloga je Operativnim programom „Zaštita okoliša“ kao prioritetna os 1 i definirano „Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj“ unutar kojeg je mjera Mjera 1.2. Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom;

 

Uspostava integriranog sustava gospodarenja otpadom, odnosno sanacija i zatvaranje svih postojećih odlagališta otpada na području Republike Hrvatske definirana je Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) te Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11 i 45/14). Također, Zakonom o potvrđivanju Ugovora između država članica Europske Unije i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji definirano je da sva postojeća odlagališta komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj moraju ispuniti (uz određena odstupanja) zahtjeve Direktive 1999/31/EZ o odlaganju otpada, odnosno Republika Hrvatska je preuzela obvezu sve CGO-e sagraditi i sva odlagališta sanirati do 2018. godine.

 

Ostale značajke
Na odlagalištu Meka, koje je u vlasništvu Grada Ludbrega te se prostire na površini od 34.278 m2, otpad se skupljao od 1994. godine, a zatvoreno je početkom 2015. godine.
Ludbrežani danas razdvajaju čak 30 posto otpada, odnosno godišnje se po glavi stanovnika proizvede oko 140 kilograma otpada.